O nas

Drzewo Franciszka to wielomodułowy program realizowany przez Fundację Zakłady Kórnickie, a poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska i ekologii integralnej, zajmujący się poszukiwaniami nieoczywistych związków na linii natura – kultura oraz sprawami edukacji środowiskowej i klimatycznej.

Deklaracja Ideowa Programu Drzewo Franciszka

Drzewo Franciszka jest nowoczesnym programem ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w duchu ekologii integralnej, rozwijającym wzajemne relacje kultury, natury, duchowości oraz wartościowej edukacji.

Postępująca dewastacja ekosystemów na Ziemi, zobojętnienie wielu społeczności na skalę tego zniszczenia oraz wzmagające się ideologiczne głosy w tej sprawie powodują, że istnieje potrzeba formułowania jasnego przekazu o pozytywnej ekologii – nie wieszczącej koniec świata, ale formułującej pozytywne scenariusze dla przyszłości.

Jesteśmy platformą wymiany poglądów w zakresie ekologii i klimatu, a także sformułowania kompleksowego programu edukacji ekologicznej i klimatycznej w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Dążymy także do dojrzenia wartości, które dotąd były niedocenianie: inspiracji kulturowych i duchowych dla postaw proekologicznych.

Jesteśmy programem nawiązującym do franciszkańskiego przesłania dla świata – pozytywnej ekologii, braterstwa, przyjaźni, pomocy – ale do współpracy zapraszamy także tych, którzy swoją duchowość znajdują na innych ścieżkach.

Naszym celem jest:

  • wiarygodna informacja dotycząca spraw ochrony środowiska i zmian klimatu,
  • rzeczowy dialog między różnymi poglądami nie ulegający ideologicznemu zacietrzewieniu,
  • stworzenie systemowego programu edukacji środowiskowej i klimatycznej, wpisanych w podstawę programową polskiej oświaty,
  • szukanie związków natura-kultura jako wzbogacenie polskiej narracji o ochronie polskiego dziedzictwa przyrodniczego,
  • poszukiwanie w tradycjach duchowych inspiracji dla postaw proekologicznych.

***

Program Drzewo Franciszka jest realizowany poprzez poszczególne elementy:

Magazyn Drzewo Franciszka to ogólnopolskie pismo, które jest wyrazicielem idei Programu, ale również forum wymiany poglądów dotyczących spraw ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, roli duchowości w kształtowaniu postaw proekologicznych, jak również platformą wymiany doświadczeń zainteresowanych tematyką podmiotów. Wydawane co pół roku jest adresowane do samorządów terytorialnych, do szkół uczestniczących w Programie, zainteresowanych przedsiębiorców, instytucji ochrony środowiska i wszystkich innych zainteresowanych Programem podmiotów i placówek.

Konferencje regionalne to cykl konferencji odbywających się przy okazji promocji każdego nowego numeru Magazynu dotyczących zagadnień tematycznych związanych z poszczególnymi zeszytami MDF.

DrzewoFranciszka.pl to portal popularyzujący idee Programu DF, jego poszczególne elementy, podnoszący świadomość ekologiczną, popularyzujący wiedzę przyrodniczą.

Tydzień Św. Franciszka to cykl wydarzeń kulturowych, religijnych, społecznych, warsztatowych popularyzacyjnych idee Św. Franciszka, jako prekursora chrześcijańskiej myśli ekologicznej, nauczanie papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka w obszarze ekologii integralnej, inspiracje duchowe i kulturowe aktywności proekologicznej.

Konferencja Natura i kultura to popularnonaukowa konferencja nakierowana na sprawy inspiracji przyrodniczych dla kultury i postaw kulturowych przyjaznych środowisku.

Zespół Programu Drzewo Franciszka

  • Krzysztof Mączkowski, koordynator krajowy Programu, redaktor naczelny portalu drzewofranciszka.pl i sekretarz redakcji Magazynu Drzewo Franciszka: krzysztofmaczkowski@gmail.com.
  • Monika Koralewska, koordynatorka konkursu szkolnego Drzewo Franciszka: m.koralewska@fzk.pl.
  • Andrzej Stachura, koordynator konkursu filmowego Franciszki: filmy@fzk.pl.
  • Michał Grześkowiak, koordynator projektów jubileuszowych FZK: michal.grzeskowiak@wsbj.pl.
Skip to content