Nie jest tajemnicą, że Wielkopolska i sąsiednie regiony w Polsce stepowieją. Oznacza to, że obszary trawiaste, łąki, pola i inne zbiorowiska trawiaste przemieniają się w obszar z roślinnością sucholubną. Wpływ na te procesy ma ogólne osuszenie terenu i ocieplenie regionu, powodując niekiedy niekontrolowane pożary w miesiącach letnich. Powodem stepowienia jest też obniżenie się poziomu wód gruntowych i zmniejszone opady w okresie narażonym na największe nasłonecznienie. Mniejsza ilość drzew i krzewów, zwiększone areały pól uprawnych i nieodpowiednia gospodarka wodna stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo wodne w regionie Wielkopolski. Powstała jednak instytucja, która ma zarządzać tym problemem na ogólnokrajowym poziomie. Przedstawiam Wam Wody Polskie.

Pełna nazwa Wód Polskich to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zostało od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za polską gospodarkę wodną. Powołano tę instytucję na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  – Prawo Wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w ramach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2506).

W skład Wód Polskich wchodzą:

-Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

-regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

– 50 zarządów zlewni

-330 nadzorów wodnych.

Wody Polskie są państwową osobą prawną na podstawie art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.

Przede wszystkim Wody Polskie działają w obszarze ochrony przed powodzią i suszą. Wspierają także ochronę jakości zasobów wodnych, wykonując prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych. Wody Polskie również naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne i chronią mieszkańców miast i gmin przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Czyja jest woda? To pytanie nastręcza wiele problemów, gdyż Wody Polskie zarządzają wodami publicznymi. Czy każda woda jest w takim razie własnością Skarbu Państwa? Zgodnie z art. 211 ustawy Prawo Wodne stanowi się, że wody stanowią własność Skarbu Państwa i innych osób prawnych albo osób fizycznych. Ponadto wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne, śródlądowe wody płynące oraz wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa. Wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego są wodami publicznymi.

Główną zasadą jest to, że wody stanowią własność Skarbu Państwa a uprawnienia wykonują przede wszystkim Wody Polskie, czyli wcześniej wspomniana instytucja. Nie jest to sprzeczne, nawet z faktem, że wody jako takie nie są rzeczami, a więc powinny zatem należeć do ogółu społeczeństwa.

Sytuacja wody zgromadzonej na naszej działce reguluje art. 214 ustawy Prawo Wodne. Tak zwane śródlądowe wody stojące, woda w rowie oraz woda w stawie, która nie jest napełniana w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości. Jak widać zatem, zgromadzona woda na działce jest naszą własnością a Wody Polskie nie będą miały tutaj jurysdykcji, gdyż mamy do czynienia z własnością prywatną.

Jakie są kompetencje organów tej instytucji? Prezes Wód Polskich i dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej są zobowiązani do prowadzenia działań:

– zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

-zatwierdzanie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

-opiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków

-rozstrzygających spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

Przyczyną, dlaczego powstała instytucja Wód Polskich jest obowiązek realizacji zapisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dzięki tym unowocześnieniom polskiego systemu prawnego istnieje instytucja odpowiedzialna za prowadzenie odpowiedniej polityki wodnej oraz ochronę obszarów zagrożonych poprzez susze i problemy z gospodarką wodną. Wody Polskie mają przed sobą zadania, które nie są obojętne z perspektywy ekologii, gdyż wpisują się w cele i założenia zrównoważonego rozwoju środowiska, zapewniając odpowiednie rozwiązania w kwestii wody w poszczególnych regionach w kraju.

 

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. -Prawo Wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2506).
  3. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.
  4. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r.
Nazywam się Kamil i jestem studentem V roku stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Mój grafik wypełniają studia, praktyki w kancelarii a weekendowo jestem kierownikiem w restauracji. Postaram się zainteresować Was, drodzy czytelnicy, artykułami, felietonami oraz moimi spostrzeżeniami, wobec tego, co dzieje się wokół Nas w kwestii szeroko pojętej ekologii. Postaram się spojrzeć na ów temat z różnych perspektyw – prawniczej, społecznej oraz po prostu studenckiej. Prywatnie jestem miłośnikiem kuchni włoskiej i japońskiej a podczas gotowania czas umilają mi audycje dobrze Państwu znanego podróżnika oraz odkrywcy smaków - Roberta Makłowicza.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!