W dniu 7 grudnia 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Wspomniana nowelizacja ustawy o elektromobilności ma przyspieszyć rozwój elektrycznego transportu. Dzięki zmianom wprowadzonym w niniejszej nowelizacji powstają nowe zasady tworzenia stref czystego transportu, instalacji punktów ładowania pojazdów oraz stacji ładowania wodorem.

Strefy czystego transportu w gminach. Ustawa wcześniej przewidywała możliwość stworzenia takich stref tylko w gminie liczącej więcej niż 100 tyś. mieszkańców i tylko dla określonych stref zabudowy. Po nowelizacji każda gmina może sobie utworzyć taką strefę czystego transportu, również poza terenem śródmiejskim! Taką strefę można utworzyć na okres nieoznaczony lecz nie krótszy niż 5 lat. Do takich stref mogą wjechać autobusy zeroemisyjne i autobusy szkolne a także pojazdy posiadające odpowiednie oznaczenie dla osób niepełnosprawnych jak i pojazdy zarządców dróg, policji i wadze dopuszczalnej do 3,5t, których właścicielami lub użytkownikami są mieszkańcy stref. Maksymalna stawka opłaty godzinowej to 2,50 zł, ale dodano możliwość uiszczenia opłat abonamentowych w kwocie maksymalnie 500 zł miesięcznie. Pojazdy uprawnione mają być oznaczone odpowiednią nalepką lub tablicą rejestracyjną z wyłączeniem pojazdów np. służb publicznych).

Instalacja w budynkach jednorodzinnych stref ładowania aut elektrycznych. W budynkach niemieszkalnych, gdzie jest więcej niż 10 stanowisk postojowych wprowadza się obowiązek zapewnienia co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne umożliwiające zainstalowanie takiego punktu ładowania. W przypadku budynków mieszkalnych jedno stanowisko ładowania ma przypadać na 5 stanowisk postojowych i powinny być one zaprojektowane i zbudowane w ten sposób, by możliwe było zainstalowanie kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach (art. 12a ustawy). Jeśli chcemy zainstalować punkt poboru energii w budynku wielorodzinnym z co najmniej 3 lokalami mieszkalnymi musimy mieć na uwadze to, że użytkownik auta elektrycznego może złożyć wniosek do zarządcy nieruchomości z prośbą o instalację takiego punktu ładowania jego pojazdu. Odmowę można przyjąć w bardzo małej ilości przypadków np. wystawienia ekspertyzy o niemożności zainstalowania takiego punktu lub gdy wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu, bądź gdy nie zobowiązał się on do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem stacji ładowania (art. 12b ustawy).

Stacje ładowania wodoru. Wprowadza się definicje legalne wykorzystania wodoru w zasilaniu pojazdów. Co więcej ustawodawca wprowadził definicje legalne stacji wodoru, punktu tankowania wodoru czy operatora stacji wodoru. Funkcjonowanie stacji tankowania wodoru wymagać ma zezwolenia Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na budowę i posiadanie przez prowadzącego stację odpowiedniej dokumentacji.

Coraz większa ilość aut elektrycznych prywatnych jak i flot samochodowych firm staje się ekologiczna. Na ulicach łatwo zauważyć jasnozielone tablice rejestracyjne, zwłaszcza w dużych miastach. Ustawodawca jest świadomy rozwoju technologii w sektorze transportu nisko i zeroemisyjnego i chce nadążyć za tymi zmianami. To dobry sygnał, lecz co więcej ustawodawca wprowadza ograniczenia emisji CO2 oraz substancji szkodliwych wyemitowanych przez pojazdy samochodowe. Zmiany podyktowane są wprowadzaniem kolejnych przepisów unijnych w zakresie elektromobilności, które to w długim horyzoncie mają prowadzić do polepszenia jakości powietrza, którym oddychamy i zmniejszać szkodliwe skutki emisji CO2 do atmosfery przez samochody spalinowe.

Kamil Janas
Nazywam się Kamil i jestem studentem V roku stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Mój grafik wypełniają studia, praktyki w kancelarii a weekendowo jestem kierownikiem w restauracji. Postaram się zainteresować Was, drodzy czytelnicy, artykułami, felietonami oraz moimi spostrzeżeniami, wobec tego, co dzieje się wokół Nas w kwestii szeroko pojętej ekologii. Postaram się spojrzeć na ów temat z różnych perspektyw – prawniczej, społecznej oraz po prostu studenckiej. Prywatnie jestem miłośnikiem kuchni włoskiej i japońskiej a podczas gotowania czas umilają mi audycje dobrze Państwu znanego podróżnika oraz odkrywcy smaków - Roberta Makłowicza.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!