Definicja odpadów niebezpiecznych znajduje się w art.6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Takimi odpadami są odpady wskazane w katalogu odpadów, określonym w przepisach na podstawie art. 4 ust. 3 jako odpady niebezpieczne, z zastrzeżeniem art.7. Rozporządzeniem Ministra Klimatu ustanawia się katalog odpadów, który wskazuje poszczególne grupy odpadów z uwypukleniem tych, uznawanych za niebezpieczne.

W tym katalogu odpadami niebezpiecznymi są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (wykazanie braku właściwości powodujących uznanie ich za odpady niebezpieczne, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1357/2014 i rozporządzeniem UE 2017/997). Katalog dostępny jest w spisie źródeł pod niniejszym artykułem.

Przykładowe odpady niebezpieczne to:

  1. odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania,
  2. farby, lakiery, żywice, kleje i środki do konserwacji i ochrony drewna,
  3. rozpuszczalniki, aerozole, środki czyszczące do wywabiania plam,
  4. odpady zawierające rtęć (termometry, świetlówki)
  5. akumulatory, baterie, tonery do drukarek
  6. wosk, popiół, sole hartownicze, płyny metaliczne, lateks,
  7. szlamy z zakładów uzdatniania wody,
  8. przeterminowane leki

Jak widać po powyższych przykładach, odpadami niebezpiecznymi są wszelkie odpady stanowiące szczególnie doniosłe zagrożenie dla środowiska naturalnego, przebywającego w nim ludzi, zwierząt oraz stworzeń morskich. Odpadami niebezpiecznymi należy w prawidłowy sposób zarządzać i utylizować tylko w zakładach do tego przystosowanych. Cały proces musi odbywać się pod nadzorem i restrykcyjną kontrolą, aby zabezpieczyć zdrowie ludzi i środowiska. Jak istotne jest prawidłowe utylizowanie odpadów przekonał się 25 września 2022r. pewien mieszkaniec gminy Chynów, gdyż na jednej z jego posesji znaleziono 32 sztuki 200 litrowych oraz 6 sztuk 1000 litrowych beczek zawierających substancję/odpady niebezpieczne, których przechowywanie w ten sposób jest zabronione. Potencjalne uwolnienie odpadów do środowiska mogło stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka i w istotny sposób zanieczyścić środowisko naturalne. Niebezpieczne odpady zgromadzone w beczkach stanowiły ok.12 tys. litrów niebezpiecznych substancji. Co więcej,  mężczyznę spotkały nieprzyjemne konsekwencje, gdyż decyzją Prokuratury Rejonowej w Grójcu został postawiony przed zarzutem nielegalnego składowania substancji i odpadów niebezpiecznych wbrew obowiązującemu prawu.  Odpowiedzialność karna za nielegalne składowanie odpadów wynika przede z art. 183 k.k. Zgodnie z tym przepisem:

  • 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Warto zaznaczyć, że nielegalne składowanie i pozbywanie się odpadów produkcyjnych może przysporzyć wiele trudności właścicielom gruntów oraz magazynów. Otóż osoba świadcząca usługi nielegalnego składowania substancji niebezpiecznych, toksycznych, rakotwórczych i odpadów postprodukycjnych na wynajmowanym gruncie prowadzi swoją „działalność” bez żadnych konsultacji z właścicielem gruntów. Po wypełnieniu danego magazynu odpadami niebezpiecznymi osoba wynajmująca przestaje w tym miejscu prowadzić działalność a niestety na właścicielu gruntu spoczywa obowiązek unieszkodliwienia odpadów. Warto wcześniej, jeżeli dostrzeżemy taki proceder, zgłosić go odpowiednim służbom, aby nie wyrządziły one szkody środowisku naturalnemu a przede wszystkim – człowiekowi.

Źródła:

Nazywam się Kamil i jestem studentem V roku stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Mój grafik wypełniają studia, praktyki w kancelarii a weekendowo jestem kierownikiem w restauracji. Postaram się zainteresować Was, drodzy czytelnicy, artykułami, felietonami oraz moimi spostrzeżeniami, wobec tego, co dzieje się wokół Nas w kwestii szeroko pojętej ekologii. Postaram się spojrzeć na ów temat z różnych perspektyw – prawniczej, społecznej oraz po prostu studenckiej. Prywatnie jestem miłośnikiem kuchni włoskiej i japońskiej a podczas gotowania czas umilają mi audycje dobrze Państwu znanego podróżnika oraz odkrywcy smaków - Roberta Makłowicza.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!