Member Directory

Lech Mergler, aktywista miejski z Poznania, z zawodu inżynier, potem wydawca i publicysta. Twórca i wieloletni redaktor naczelny ogólnopolskiej gazety o książkach pt.
„Kurier Czytelniczy” (1994-2001). Współtwórca stowarzyszeń My-Poznaniacy i Prawo do Miasta. Współorganizator Kongresu Ruchów Miejskich w 2011 r. w Poznaniu, prezes
zarządu KRM w latach 2016-2019. Zaangażowany w prace Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Inicjator i główny autor książki Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo
do miasta w działaniu (2013).

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych w zakresie polityki przestrzennej i zarządzania terytorialnego w obszarach wielkomiejskich. Współautor strategii rozwoju i koncepcji rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania oraz Metropolitalnej Komisji Planistycznej Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Prezes Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Iwona Lasocka, doktorantka na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, od 25 lat zawodowo związana z Aquanetem, aktualnie na stanowisku technologa ds. produkcji wody. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Chemii, II fakultet na Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów na Politechnice Poznańskiej „Technologia uzdatniania wód i oczyszczania ścieków”. Autorka licznych artykułów do czasopism branżowych
w zakresie technologii produkcji wody. Członkini Zespołu ds. implementacji Dyrektywy 2020/2084 w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi powołanego przy Izbie
Gospodarczej Wodociągi Polskie. Od trzech lat pracuje w Zespole nad opracowaniem Planów Bezpieczeństwa Wody w Aquanet S.A.

o. Stanisław Jaromi, OFMConv, doktor filozofii i magister ochrony środowiska, od 40 lat zaangażowany w chrześcijańską aktywność ekologiczną, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu - REFA i szef portalu http://www.swietostworzenia.pl. Laureat kilka nagród w tym Medalu Polskiej Niezapominajki przyznawanej przez przyrodników
i kościelnej nagrody im. bpa R. Andrzejewskiego. Człowiek Polskiej Ekologii roku 2016. Ostatnio angażuje się w rozwój „Szkoły liderów ekologii integralnej”. Autor i redaktor książek, m.in. Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje
i konteksty encykliki Laudato si’, (Wyd. WAM Kraków 2016), Patron Ekologów (Wyd. Bratni Zew, Kraków 2019), Boska Ziemia (Wyd. Znak, Kraków 2019) Czyńcie sobie Ziemię
kochaną. Ekologia integralna w perspektywie franciszkańskiej (REFA, Kraków 2021).

doktor inż. w Katedrze Jakości Produktów Mleczarskich Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się projektowaniem nowych produktów mleczarskich wytwarzanych na bazie mleka pochodzącego od różnych ssaków oraz ocena ich cech funkcjonalnych. Obszar zainteresowań: zastosowanie procesów membranowych do poprawy jakości mikrobiologicznej mleka i separowania jego składników, analiza cech fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych produktów mleczarskich, opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych funkcjonalnych produktów fermentowanych z mleka różnych gatunków ssaków oraz zoohigiena, hodowla, dobrostan zwierząt domowych, choroby inwazyjne zwierząt domowych oraz problematyka związana z produkcją żywności od pola do stołu.

Russell Galt, pracuje dla Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), gdzie jest liderem Urban Alliance – szerokiej koalicji członków IUCN, którzy wspólnie dążą do zharmonizowania miast z przyrodą. Jego rola polega na ułatwianiu debaty i wymiany wiedzy, stymulowanie projektów i partnerstw oraz opracowywanie narzędzi i produktów opartych na wiedzy – wszystko po to, by rozwijać ekologiczną urbanistykę. Posiada stopień magistra prawa w zakresie prawa i polityki zasobów naturalnych, licencjat (z wyróżnieniem) w dziedzinie nauk ekologicznych, a obecnie odbywa studia
MBA na Uniwersytecie w Edynburgu.

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - profesor nauk o Ziemi, geograf, zajmuje się zarządzania środowiskiem. Opublikował około 200 pozycji z zakresu geografii kompleksowej, badań krajobrazu i ekologii miasta. Bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych, uczestniczy w pracach Europejskiej Rady Badań oraz Europejskiego Forum Strategicznej Infrastruktury Badawczej. Ma duże doświadczenie w pracy administracyjnej. W latach 2004-2006 był podsekretarzem stanu, a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, a w latach 2014 -2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Specjalista z zakresu ekologii i ochrony środowiska, bioindykacji zagrożeń środowiska i funkcjonowania ekosystemów wodnych.

Prof. dr hab. Bogdan Chojnicki - pracownik Pracowni Bioklimatologii, Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wykładowca, recenzent,
promotor oraz popularyzator wiedzy na temat interakcji między klimatem, ekosystemami i człowiekiem, a także działań służących zapobieganiu oraz adaptacji do zmiany klimatu. Realizator projektów krajowych i zagranicznych dot. bilansów wodnych i węglowych ekosystemów lądowych. Członek rady naukowej portalu naukaoklimacie.pl, członek komitetu naukowego Koalicji Klimatycznej, przewodniczący Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.