Nie tylko osoby fizyczne są odpowiedzialne za dbałość o środowisko. Polskie prawo nakłada liczne obowiązki na przedsiębiorców, aby Ci profesjonaliści obracający ogromną ilością pakowanego towaru nie przyczyniali się do zanieczyszczania środowiska. Ustawodawca polski przewidział, że tam, gdzie dokonuje się sprzedaż czy obrót towarów zawsze powstają jakieś odpady. Mogą to być kawałki plastikowej folii, kartony czy nawet bio odpady. W konsekwencji powstał specjalny rejestr, tzw. Rejestr BDO dla wytwórców i podmiotów gospodarujących odpadami.

Rejestr BDO to inaczej rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Firmy mogą również prowadzić ewidencję w formie papierowej do czasu uzyskania wpisu w rejestrze.

Do rejestru BDO zobowiązani są zapisać się przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję, produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji od firm unijnych, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory lub sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Obowiązek wpisu do rejestru nie jest uzależniony od obrotów czy przychodów. Podlegają mu nawet małe firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Do rejestru można zostać wpisanym z urzędu lub na wniosek. Wniosek taki składa się do Marszałka Województwa, który ma 30 dni na dokonanie wpisu do rejestru BDO.

Opłata rejestrowa wynosi odpowiednio 100 zł dla mikroprzedsiebiorców (podmioty zatrudniające śreodniorocznie mniej niż 10 pracowników i z obrotem netto mniejszym niż 2 mln euro rocznie) i 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Jest to opłata roczna i należy ją odnawiać! Jeżeli podlega się wpisowi do rejestru z więcej niż jednego zakresu, opłatę wpisową uiszcza się tylko raz. Podlegają jej oczywiście podmioty wymienione w akapicie trzecim niniejszego artykułu. Należy rozliczyć się do ostatniego dnia lutego każdego roku.

Ustawa przewiduje wiele zwolnień z tego obowiązku np. osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne, zwolniony jest podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich, również podmiot transportujący wytworzone przez siebie odpady i rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha nie podlegają obowiązku figurowania w rejestrze BDO.

W każdym przypadku podlega się obowiązku wpisu do rejestru jeszcze przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorstwa!

Czy są jakieś sankcje za brak wpisu do rejestru BDO? Od 1 stycznia 2020 r. firmy, które wytworzą odpady i nie zarejestrują się w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. Odbierającemu odpady. Nie będą miały również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Jest to bardzo poważna sankcja dla przedsiębiorstwa, które będzie zmuszone przechowywać odpady na własną rękę. Ma ona dyscyplinować podmioty do rzetelnego wpisywania się do rejestru, gdyż wówczas ułatwia to radzenie sobie z odpadami.

Kolejną karą są przewidziane kary grzywny i aresztu. Grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy. Ponadto funkcjonuje administracyjne kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jak widać rejestr BDO ma stać na straży, aby producenci odpadów, czyli Ci, którzy wytwarzają je na masową skalę zaczęli troszczyć się o wspólne środowisko. Polski ustawodawca w sposób konkretny stwarza określony obowiązek wpisu, którego niezrealizowanie potrafi przysporzyć producentowi odpadów znaczne kłopoty. Opłaca się i należy dokonać wpisu do rejestru BDO aby uniknąć sankcji, a przede wszystkim, by jako świadomy przedsiębiorca przyczyniać się do zmniejszenia ilości odpadów wyrzucanych na dzikich wysypiskach i ułatwić gminie i państwu ewidencjonowanie ilości powstałych odpadów tak, aby można było obrać skuteczną strategię ich utylizacji. Zachęcam każdego przedsiębiorcę, który podlega wpisowi do dokonania go w rejestrze BDO!

 

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

Nazywam się Kamil i jestem studentem V roku stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Mój grafik wypełniają studia, praktyki w kancelarii a weekendowo jestem kierownikiem w restauracji. Postaram się zainteresować Was, drodzy czytelnicy, artykułami, felietonami oraz moimi spostrzeżeniami, wobec tego, co dzieje się wokół Nas w kwestii szeroko pojętej ekologii. Postaram się spojrzeć na ów temat z różnych perspektyw – prawniczej, społecznej oraz po prostu studenckiej. Prywatnie jestem miłośnikiem kuchni włoskiej i japońskiej a podczas gotowania czas umilają mi audycje dobrze Państwu znanego podróżnika oraz odkrywcy smaków - Roberta Makłowicza.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!